Gerasimova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 31.49
Minjaev Timofej
High Finish: 141
Average: 46.65
Novikova Tat'jana
High Finish: 160
Average: 56.47
Tur Anton
High Finish: 112
Average: 50.69
Ismailov Timur
High Finish: 130
Average: 55.34
Sorokina Tamara
High Finish: 0
Average: 0.0
Maksim Tylik
High Finish: 116
Average: 64.35
Trofimova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Zhogina Tat'jana
High Finish: 34
Average: 28.42
Chernousova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Ermolaeva Tat'jana
High Finish: 46
Average: 38.05
Frolova Tat'jana
High Finish: 44
Average: 36.47
Panova Tat'jana
High Finish: 131
Average: 37.33
Koshanova Tamara
High Finish: 126
Average: 37.94
Ermakova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Samoshkin Timofej
High Finish: 160
Average: 67.45
Dudnik Tat'jana
High Finish: 64
Average: 45.11
Varshko Tat'jana
High Finish: 92
Average: 37.98
Antropov Timofej
High Finish: 86
Average: 34.06
Smedljaev Tejmur
High Finish: 130
Average: 53.9
Etdzaev Totraz
High Finish: 32
Average: 33.55
Kul'kin Timofej
High Finish: 138
Average: 46.03
Mishina Tat'jana
High Finish: 130
Average: 48.09
Hamiev Timur
High Finish: 36
Average: 40.0
Lezin Timur
High Finish: 98
Average: 48.93
Strikin Timur
High Finish: 36
Average: 40.91
Elistratova Tat'jana
High Finish: 140
Average: 49.63
Tuhvatullin Timur
High Finish: 52
Average: 53.81
Mefodovskaja Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Taran Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Torjanik Timofej
High Finish: 0
Average: 0.0
Vaschenko Tat'jana
High Finish: 116
Average: 37.3
Zenja Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Panova Tat'jana
High Finish: 109
Average: 37.7
Ermushev Timofej
High Finish: 45
Average: 30.03
Shadova Tat'jana
High Finish: 123
Average: 32.65
Kononenko Tat'jana
High Finish: 48
Average: 34.89
Golubtsova Tat'jana
High Finish: 95
Average: 42.17
Balan Tat'jana
High Finish: 49
Average: 42.39
Dzhemaldinov Timur
High Finish: 0
Average: 0.0
Vasil'chenko Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Berezutskaja Tat'jana
High Finish: 45
Average: 41.22
Frolkova Tat'jana
High Finish: 53
Average: 37.61
Dabl trabl
High Finish: 
Average: 
Zenova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Timonin Timur
High Finish: 40
Average: 40.42
Zujkova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 30.03
Popov Timofej
High Finish: 43
Average: 42.31
Hovalkina Tat'jana
High Finish: 54
Average: 44.33
Shakirov Timur
High Finish: 101
Average: 43.46
Shangina Tat'jana
High Finish: 70
Average: 33.92
Filipskaja Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Popova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Fil'chukova Taisija
High Finish: 50
Average: 43.39
Bel trans
High Finish: 46
Average: 32.72
Testovov Test
High Finish: 
Average: 
Vasil'eva Tat'jana
High Finish: 40
Average: 29.27
Shul'ga Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Machihina Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Van'kova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 42.6
Jakimenko Tat'jana
High Finish: 86
Average: 45.85
Popova Tat'jana Nikolaevna
High Finish: 
Average: