Borovkova Irina
High Finish: 156
Average: 58.58
Emel'janov Igor'
High Finish: 161
Average: 66.73
Davydov Ivan
High Finish: 114
Average: 42.91
Zhukov Igor'
High Finish: 
Average: 
Smirnov Igor'
High Finish: 118
Average: 45.51
Solomatin Ivan
High Finish: 
Average: 
Odintsev Igor'
High Finish: 
Average: 
Krivich Ivan
High Finish: 170
Average: 57.67
Danilov Il'ja
High Finish: 121
Average: 47.55
Ivanova Irina
High Finish: 92
Average: 37.53
Tkachenko Irina
High Finish: 64
Average: 40.89
Stihin Igor'
High Finish: 
Average: 
Lebedenko Irina
High Finish: 95
Average: 45.16
Filipova Irina
High Finish: 
Average: 
Klimova Irina
High Finish: 
Average: 
Tsupikov Ivan
High Finish: 112
Average: 49.24
Guchenko Ivan
High Finish: 120
Average: 43.14
Nazukin Il'ja
High Finish: 157
Average: 52.5
Bystrushkin Ivan
High Finish: 137
Average: 50.77
Abdulov Irik
High Finish: 170
Average: 54.72
Gostev I
High Finish: 
Average: 
Norkin Il'ja
High Finish: 96
Average: 47.36
Hrapova Inna
High Finish: 71
Average: 44.09
Turta Ivan
High Finish: 
Average: 
Podrezov Il'ja
High Finish: 90
Average: 44.88
Karel'skaja Irina
High Finish: 24
Average: 37.28
Nechkin Ivan
High Finish: 0
Average: 0.0
Romulov Igor'
High Finish: 112
Average: 58.28
Hapugin Il'ja
High Finish: 90
Average: 44.46
Lapkin Il'ja
High Finish: 
Average: 
Avilova Irina
High Finish: 100
Average: 51.23
Shilishpanov Ivan
High Finish: 49
Average: 38.53
Malinin Igor'
High Finish: 58
Average: 47.61
Trohimenko Il'ja
High Finish: 
Average: 
Petrenko I.
High Finish: 
Average: 
Churilova I.
High Finish: 
Average: 
Bondarev Ivan
High Finish: 140
Average: 61.13
Shirokij Igor'
High Finish: 137
Average: 55.86
Kolesova Irina
High Finish: 113
Average: 51.42
Slepov Ivan
High Finish: 156
Average: 53.97
Bazylev Il'ja
High Finish: 142
Average: 50.94
Kotlov Il'ja
High Finish: 86
Average: 33.42
Korjukov Ivan
High Finish: 72
Average: 44.89
Kvaratshelija Il'ja
High Finish: 
Average: 
Tsvetkov Igor'
High Finish: 0
Average: 35.54
Polezhaev Ivan
High Finish: 112
Average: 54.92
Smolenskij Ivan
High Finish: 34
Average: 40.46
Zajtseva Irina
High Finish: 99
Average: 38.58
Klochkov Ivan
High Finish: 36
Average: 40.52
Shibanov Il'ja
High Finish: 32
Average: 48.31
Junusov Il'dar
High Finish: 43
Average: 38.29
Sadov Il'ja
High Finish: 100
Average: 54.94
Gabdullin Il'shat
High Finish: 83
Average: 42.01
Mescherjakov Igor'
High Finish: 80
Average: 39.7
Karpov Ivan
High Finish: 18
Average: 33.82
Filatov Ivan
High Finish: 45
Average: 38.54
Smirnov Ivan
High Finish: 111
Average: 58.36
Jazykov Ivan
High Finish: 155
Average: 53.07
Lar'kin Ivan
High Finish: 127
Average: 52.54
Nikolaev Ivan
High Finish: 38
Average: 34.53
Kutejnikov Ivan
High Finish: 90
Average: 47.85
Balashova Inga
High Finish: 75
Average: 37.94
Brazhkina Irina
High Finish: 32
Average: 45.22
Pyshnyh Igor'
High Finish: 84
Average: 47.13
Milenchenko Igor'
High Finish: 0
Average: 0.0
Potanin Ivan
High Finish: 0
Average: 0.0
Berezhnjak Irina
High Finish: 0
Average: 0.0
Murzin Igor'
High Finish: 39
Average: 31.09
Bakshaeva Irina
High Finish: 16
Average: 31.72
Novikov Ivan
High Finish: 12
Average: 36.49
Pyzin Igor'
High Finish: 100
Average: 50.46
Mihajlova Irina
High Finish: 38
Average: 31.58
Fomenko Irina
High Finish: 
Average: 
Doroschuk Ivan
High Finish: 43
Average: 39.39
Zotov Ivan
High Finish: 70
Average: 47.09
SOSh Il'ja
High Finish: 
Average: 
Lukin Il'ja
High Finish: 0
Average: 0.0
Petyrniki Inga
High Finish: 0
Average: 0.0
Udalov Il'ja
High Finish: 80
Average: 51.74
Karpinskij Ivan
High Finish: 123
Average: 34.44
Bohinskij Igor'
High Finish: 
Average: 
Shadrina Irina
High Finish: 
Average: 
Okotetto Il'ja
High Finish: 46
Average: 52.46
Bahinskij Igor'
High Finish: 
Average: 
Ekimtsov Igor'
High Finish: 80
Average: 52.48
Jakubov Il'nar
High Finish: 40
Average: 42.43
Panin Ivan
High Finish: 98
Average: 39.37
Potapov Igor'
High Finish: 18
Average: 36.58
Poljakov Ivan
High Finish: 0
Average: 0.0
Tolstov Igor'
High Finish: 110
Average: 51.22
Bevz Igor'
High Finish: 57
Average: 38.1
Shutanich Il'ja
High Finish: 34
Average: 47.34
Rjabov Ivan
High Finish: 32
Average: 25.79
Samarkin Ivan
High Finish: 76
Average: 37.83
Krutskih Il'ja
High Finish: 103
Average: 32.32
Zyrjanov Ivan
High Finish: 99
Average: 48.26
Subanakov Igor'
High Finish: 120
Average: 57.76
Jakupov Il'ham
High Finish: 58
Average: 44.27
Shirov Igor'
High Finish: 
Average: 
Osokin Il'ja
High Finish: 103
Average: 42.02
Verzilin Ivan
High Finish: 40
Average: 40.94
Morozov Ivan
High Finish: 32
Average: 45.72
Bulavinov Ivan
High Finish: 84
Average: 53.57
Sidorova Irina
High Finish: 52
Average: 34.98
Shevchenko Igor'
High Finish: 102
Average: 54.63
Pugachev Igor'
High Finish: 50
Average: 37.0
Ponomarenko Ivan
High Finish: 119
Average: 48.93
Kutsin Ivan
High Finish: 8
Average: 34.7
Lukasevich Igor'
High Finish: 
Average: 
Tsukarev Il'ja
High Finish: 48
Average: 49.02
Harchenko Igor'
High Finish: 90
Average: 55.12
Tajchinova Irina
High Finish: 40
Average: 41.92
Bol'shakov Ivan
High Finish: 
Average: 
Irina Ivanova
High Finish: 
Average: 
Bozhanova Irina
High Finish: 38
Average: 36.03
Spitsyn Ivan
High Finish: 96
Average: 55.84
Abramova Irina
High Finish: 72
Average: 33.9
Trifonov Igor'
High Finish: 
Average: 
Kopyl Inna
High Finish: 
Average: 
Trifonov Igor'
High Finish: 
Average: 
Gostev Il'ja
High Finish: 38
Average: 32.34
Shirokij Igor'
High Finish: 
Average: 
Koval'chuk Il'ja
High Finish: 
Average: 
Nesterkina Irina
High Finish: 8
Average: 45.1
Savin Il'ja
High Finish: 
Average: 
Savin Il'ja
High Finish: 
Average: 
Panchenko Igor'
High Finish: 
Average: 
Astaf'ev Il'ja
High Finish: 
Average: 
Pyzin Igor'
High Finish: 
Average: 
Lagutin Igor'
High Finish: 
Average: 
Tjumentseva Irina
High Finish: 
Average: 
Evdokimov Il'ja
High Finish: 
Average: 
Podrezov Il'ja
High Finish: 
Average: 
Dzasohov Igor'
High Finish: 57
Average: 58.76
Kochubeev Ivan Sergeevich
High Finish: 158
Average: 58.56
Medvedev Il'ja Sergeevich
High Finish: 64
Average: 54.85
Suhinin Il'ja Sergeevich
High Finish: 
Average: 
Suhinin Il'ja Sergeevich
High Finish: 4
Average: 31.34
Stepanov Aleksandr Il'ich
High Finish: 113
Average: 63.06
Stepanov Aleksandr Ivanovich
High Finish: 155
Average: 61.73
Panov Dmitrij Igorevich
High Finish: 72
Average: 36.18
Korchinov Mihail Ivanovich
High Finish: 100
Average: 46.59